!!!Úhrada dobírkou dočasně omezena!!!

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kristýna Mandíková, se sídlem Lidická 1593, Roztoky,  identifikační číslo: 05962048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Černošice (dále jen „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Lidická 1593, Roztoky 252 63, adresa elektronické pošty info@montrziste.cz, telefon +420 775 531 035.

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy čl.6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ŮDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou SmartSelling a.s., Nálepkova 14, 637 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372.

5.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci.

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:

Zašlete žádost na e-mail: info@montrziste.cz .

6.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.